REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH NA STRONIE FITTHEORY.PL

z kontentem przeznaczonym do odczytu lub innej formy odtworzenia oraz świadczenia usług dodatkowych
Obowiązujący od 1 maja 2023 r.

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

Administrator:Tabular Sp. z o.o. (NIP: 7262701888, REGON: 526940658, KRS: 0001069205 adres firmy: woj. ŁÓDZKIE, pow. Łódź, gm. Łódź-Bałuty, miejsc. Łódź, ul. Zawiszy Czarnego, nr 35, lok. 12, kod pocztowy 91-818. Organem rejestrowym jest SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, rodzaj rejestru REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW, kapitał zakładowy 5 000,00 zł.

Użytkownik. Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.

Konsument. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

Serwis. Serwis Internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem fittheory.pl, za pośrednictwem którego Administrator udostępnia na rzecz Użytkowników e-booki (w postaci plików cyfrowych lub elektronicznych) oraz świadczy inne usługi określone w niniejszym Regulaminie.

Sklep. Wyodrębniona część Serwisu, za pośrednictwem której Administrator prowadzi działalność polegającą na odpłatnym dostarczaniu Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Plik. Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności e-book, audiobook, e-prasa, aplikacje multimedialne) przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 kwietnia 2014 r. z późn. zmianami tj. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Urządzenie Elektroniczne. Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet, czytnik książek elektronicznych).

Umowa o dostarczenie Pliku. Odpłatne Udostępnienie Pliku przez Administratora na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami rozdziału 5B ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późn. zmianami

Usługi dodatkowe. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (tj. posiadających Konto).

Konto. Indywidualna witryna Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego zarejestrowany Użytkownik może korzystać z Usług dodatkowych – na zasadach określonych w tym Regulaminie.

Operator płatności – wskazane w Serwisie podmioty będące instytucjami płatniczymi w rozumieniu art. 2 pkt. 11) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003), z którą Serwis współpracuje w zakresie obsługi płatności wynikających z Umowy o dostarczenie Pliku (np: bramka płatności Axepta PNB Paribas).

Opłacenie Zamówienia – potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu.

Najniższa cena z 30 dni – określenie wskazane przy Pliku oznaczające informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich tego Pliku, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny tego Pliku albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Pliku do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany Plik oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni.

ROZDZIAŁ II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM

1. Do pełnego korzystania z fittheory.pl i skutecznego zakupu Plików niezbędne jest Urządzenie Elektroniczne typu komputer PC, MAC, smartfon, tablet, czytnik książek elektronicznych z aktualną wersją systemu operacyjnego i aktualną wersją przeglądarki internetowej.
1.2 W przypadku urządzeń typu: komputer PC, MAC niezbędna jest aktualna wersja przeglądarki internetowej. Nadto na komputerze niezbędne jest zainstalowanie oprogramowanie umożliwiające korzystanie z plików typu ePub, mobi, PDF, np: Adobe Digital Editions, MobiPocket Reader, Calibre, Adobe Reader;
1.3 W przypadku mobilnych Urządzeń Elektronicznych typu smartfon czy tablet minimalna wersja systemu operacyjnego to: dla iOS 10.0 dla Android min 9.0 oraz zainstalowana aplikacja mobilna obsługującą pliki epub, mobi czy pdf.

2. Przy każdym z Plików oferowanym w Sklepie zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę Pliku. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania danego Pliku spełnia wymagania określone w ust.1 oraz czy Urządzenie Elektroniczne posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Pliku na Urządzeniu Elektronicznym oraz program/aplikację umożliwiający używanie kupionego Pliku.

ROZDZIAŁ III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

1. Sklep oferuje odpłatne dostarczanie Plików na zamówienie Użytkownika. Oferta dotyczy wyłącznie Plików, dla których podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz cena.

2. W celu zawierania umów o dostarczanie Plików Elektronicznych dostępnych w Sklepie Użytkownik zakłada Konto w Serwisie (rejestracja) lub podaje adres poczty elektronicznej w procesie składania Zamówienia. Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej Użytkownika lub poprzez pobranie tych danych za pośrednictwem konta użytkownika w portalu społecznościowym facebook.com. Po wypełnieniu danych do rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą założenie konta, kierowaną pod wskazany adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą rejestracja jest dokonana. Rejestracja i utrzymanie Konta, jak też jego likwidacja są nieodpłatne. Dostęp do Konta następuje po uzupełnieniu loginu (adresu e-mail Użytkownika) oraz hasła. Użytkownik powinien chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

3. Zawarcie umowy o dostarczenie Pliku następuje po wyrażeniu zgody na rozpoczęcie wykonywania tej umowy przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie KUPUJĘ I PŁACĘ oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, dane te są wymagane przez operatora płatności.

4. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, pouczenie o utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci Internet. Zarejestrowany Użytkownik może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.

5. W momencie kliknięcia ikony KUPUJĘ I PŁACĘ dochodzi do zawarcia między Administratorem a Użytkownikiem Umowy o dostarczanie Pliku (Plików). Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Administratora, w związku z dostarczeniem mu tego Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem oraz na rzecz Operatorów Płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.

6. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności poprzez przelew elektroniczny, w tym przelewy w systemie Blik lub inne usługi świadczone przez mBank w ramach udostępnionej bramki płatności;
• Użytkownik w każdym momencie ma możliwość wyłączenia usługi w ustawieniach Profilu
• Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Danych osobie trzeciej ani posłużenie się takimi Danymi przez osobę trzecią, a w szczególności poprzez udzielenie przez Użytkownika dostępu osobie trzeciej do konta w Serwisie
• wartość transakcji nie może wynosić mniej niż 1 zł.

7. Zawarcie Umowy o dostarczenie Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia jest dokumentowana fakturą VAT. Administrator przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Użytkownika.

8. Z zastrzeżeniem pkt. 8.1 Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 8 godzin od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Pliku. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników Plik będzie udostępniony także na Koncie Użytkownika. Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym otrzymanie tego pliku na adres e-mail wskazany w zamówieniu wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w Rozdziale IV.
8.1. W przypadku transakcji zawieranej przed datą premiery utworu, Plik zostaje udostępniony Użytkownikowi w dacie premiery. Data premiery jest każdorazowo wskazywana w opisie Pliku.
8.2. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż 8 godzin od chwili Opłacenia Zamówienia.

9. Użytkownik, zawierający Umowę o dostarczenie Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez Użytkownika Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.

10. Zawarcie Umowy o dostarczenie Pliku umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika. Dostarczenie Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

11. Pliki w formatach ePUB, PDF, mobi są chronione przed nieuprawnionym wykorzystaniem – watermarkiem (znakiem wodnym) – systemem ochrony praw autorskich, zapisującym w plikach niepowtarzalny identyfikator transakcji, który umożliwia zweryfikowanie kto nabył prawo do danego Pliku.
Rodzaj zabezpieczenia prezentowany jest przy każdym z oferowanych Plików.

12. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 48 godzin od zakończenia zakupów. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone.

13. Postanowienia pkt. 1, 2,3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz 11 stosuje się odpowiednio do dystrybucji Plików udostępnianych bezpłatnie.

ROZDZIAŁ IV. ODSTĄPIENIE OD ZAKUPÓW DOKONANYCH W SKLEPIE I ZWROT PŁATNOŚCI

1. Administrator uzależnia zawarcie Umowy o dostarczenie Pliku w Sklepie od wyrażenia przez Użytkownika (w tym także Konsumenta) zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem ustawowego, 14-dninowego terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Pliku. Momentem rozpoczęcia świadczenia na podstawie Umowy o dostarczenie Pliku jest postawienie Pliku do dyspozycji Użytkownika w taki sposób, iż uzyskuje możliwość pobrania Pliku na swoje Urządzenie Elektroniczne.

2. Jeżeli po zawarciu Umowy o dostarczenie Pliku, Administrator nie postawił Pliku do dyspozycji Użytkownika w taki sposób, by uzyskał możliwość pobrania Pliku na swoje Urządzenie Elektroniczne, Użytkownik może wezwać Administratora do jego dostarczenia poprzez postawienie Pliku do dyspozycji Konsumenta zgodnie z Umową o dostarczenie Pliku. Jeżeli Administrator nie dostarczy Pliku niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Użytkownik może odstąpić od umowy. Użytkownik może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Pliku, jeżeli:
a) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Pliku lub
b) Konsument i Administrator uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Pliku miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Administrator nie dostarczył ich w tym terminie.

ROZDZIAŁ V. USŁUGI DODATKOWE

1. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi automatycznej wysyłki zakupionych Plików na wskazany przez Użytkownika adres przypisany Urządzeniu Elektronicznemu.. Usługa jest realizowana niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczenie Pliku, z zachowaniem ograniczeń technicznych i prawnych stanowionych przez producentów Urządzeń Elektronicznych i administratorów przestrzeni serwerów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub trwałe wyłączenie lub ograniczenie dopuszczalności wysyłki automatycznej wprowadzone przez producentów takich urządzeń.

2. Administrator świadczy usługę powiadomienia o niedokończonych zakupach. Usługa jest realizowana w czasie wybranym przez Administratora, poprzez wysyłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej informację o rozpoczętych zakupach, które nie zostały zakończone transakcją nabycia. Po skierowaniu powiadomienia lub powiadomień Administrator ma prawo usunąć z Konta Użytkownika historię nieukończonego zakupu (zakupów).

3. Usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy są zarejestrowani w Serwisie:
3.1. Dostęp do Konta jest możliwy wyłącznie po podaniu adresu e-mail Użytkownika oraz hasła ustalonego przez Użytkownika. Użytkownik powinien zabezpieczyć dostęp do swojego hasła w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tym hasłem przez osoby nieupoważnione.
3.2. W ramach Konta nie można wyszukiwać lub publikować żadnych danych, a dane podane w Profilu Użytkownika ani aktywności w Serwisie nie są publikowane.
3.2.1. Konto umożliwia podpisywanie komentarzy wybranym przez Użytkownika Nickiem
3.3. Każdy Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta poprzez kliknięcie linku Usuń konto na stronie Moje konto. W razie rezygnacji z Konta, Administrator usuwa Konto oraz dane i informacje zgromadzone na tym Koncie. Likwidacja Konta Użytkownika powoduje nieodwracalną utratę możliwości ponownego pobierania nabytych w Sklepie Plików.
3.4. Administrator może usunąć/dezaktywować Konto Użytkownika jeżeli:
3.4.1. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto wykorzystywane jest w celach niezgodnych z prawem;
3.4.2. Użytkownik dopuszcza się – z użyciem Konta (korzystając z Usług dodatkowych) działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób/podmiotów trzecich.
3.4.3. Użytkownik rozpowszechnia Pliki nabyte w Sklepie w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego.
W każdym z powyższych przypadków przed usunięciem/dezaktywcją Konta Administrator prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o planowanym usunięciu/dezaktywacji Konta. Użytkownik może sprzeciwić się usunięciu/dezaktywacji Konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia/dezaktywacji Konta określone powyżej. Konto zostanie usunięte/dezaktywowane najwcześniej w terminie 30 dni od chwili przesłania Użytkownikowi informacji o powyższej treści, z tym jednak zastrzeżeniem, że Konto zostanie usunięte/dezaktywowane lub zablokowane w każdym czasie, jeżeli na Administratora zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Każdy z Użytkowników posiadających Konto może korzystać z następujących usług dodatkowych:
4.1. Komentarze – w ramach tej usługi Użytkownik może wyrażać swoje opinie o publikacjach oferowanych w Sklepie, przeczytanych przez siebie Publikacjach oraz wydarzeniach prezentowanych w Serwisie;
4.2. Wirtualna Biblioteka Użytkownika – w ramach tej usługi Administrator zapewnia hostowanie Plików pobranych przez Użytkownika.
4.3. Newsletter – w ramach tej usługi Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sklepu. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania Konta lub później, albo niezależnie od posiadania Konta i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze newlettera link „Zrezygnuj z newslettera”.

5. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zawierających jakiekolwiek przekazy rasistowskie, antysemickie, dyskryminujące, nawołujące do zachowań niezgodnych z prawem, oraz innych, których rozpowszechnianie jest zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa lub zawierających znamiona czynów zabronionych, a także godzących lub zagrażających dobrom osobistym innych osób/podmiotów, jak i takich, których rozpowszechnienie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

5. Publikacja reklam oraz przekazów promocyjnych (w tym odnośników do innych stron internetowych) jest dozwolona wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Administratorem. Reklamy oraz przekazy promocyjne publikowane bez takiej umowy będą usuwane przez Administratora.

7. Niezależnie od postanowień ust. 4 Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia treści zamieszczanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem z Usług dodatkowych:
7.1. w razie powzięcia wiadomości o tym, że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają lub zagrażają prawnie chronionym dobrom Administratora lub osób trzecich;
7.2. w razie powzięcia wiadomości o tym, że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają lub mogą naruszać prawo.

8. Administrator weryfikuje czy opinie/komentarze konsumentów o produktach publikowane w Serwisie pochodzą od osób, które dokonały zakupu tego produktu. Jeżeli opinia pochodzi od Użytkownika posiadającego konto w Serwisie, który dokonał za pośrednictwem Sklepu zakupu opiniowanego produktu, Administrator obok opinii/komentarza zamieszcza informację „Opinia potwierdzona zakupem”. Opinie/komentarze opatrzone informacją „Opinia bez zakupu” pochodzą od osób, co do których Administrator nie ma możliwości zweryfikowania czy nabyli lub używali opiniowany produkt.

ROZDZIAŁ VI. REKLAMACJE

1. W razie braku zgodności treści cyfrowej z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5B ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami.

2. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

3. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miała być dostarczana.

4. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące braku zgodności z umową treści cyfrowej oraz reklamacje dotyczące wszelkich Usług dodatkowych wymienionych w niniejszym Regulaminie. Reklamacje powinny być składane wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fittheory.pl.

5. Reklamacja powinna zawierać powód reklamacji (w szczególności opis braku zgodności z umową treści cyfrowej) oraz żądanie Konsumenta (żądanie doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową).

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.

7. W przypadku nieuznania zasadności reklamacji Użytkownika przez Administratora a także w przypadku innych sporów, Użytkownik, oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym, uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do: a) zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; b) zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów; a) bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów.

8. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.

9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Administratorem drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Administratora. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fittheory.pl – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Zawarcie Umowy o dostarczenie Pliku nie uprawnia Użytkownika do zwielokrotniania służącego innym celom niż dozwolony użytek osobisty, rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu Plików lub treści utworów zawartych w Plikach w sposób i w zakresie mogący naruszać prawa autorskie. Naruszanie praw autorskich stanowi poważne złamanie postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Administrator może dokonać zmiany treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, jedynie z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z okoliczności wskazanych w pkt. 6 poniżej. Administrator nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy. Administrator poinformuje Użytkownika, w sposób jasny i zrozumiały, o dokonywanej zmianie.

4. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 3 powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do treści cyfrowej lub na korzystanie z niej, Administrator poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy lub uprawnieniu do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej zgodnej z umową, w stanie niezmienionym.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik może wypowiedzieć umowę w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3 powyżej, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

6. Administrator jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem na podstawie uzasadnionej przyczyny. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
a) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów wpływa na treść Regulaminu lub nakłada na Administratora obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
b) wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne wpływają na treść Regulaminu lub nakładają na Administratora obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
c) wprowadzenie przez Administratora nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;
d) powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia analogiczne do stosowanych w Regulaminie mogą być sprzeczne z prawem, w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w takim przypadku zmiana treści Regulaminu będzie dopuszczalna, o ile będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego użytkownika, proponowana zmiana jest na korzyść takiego użytkownika;
e) Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Użytkowników – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień;
f) przeciwdziałanie nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, usług elektronicznych oraz Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych osobowych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większego cyberbezpieczeństwa.

7. Administrator informuje Użytkowników poprzez opublikowanie tej informacji na stronie internetowej www.fittheory.pl oraz wysłanie wiadomości e-mail do zarejestrowanych Użytkowników o:
a) treści planowanej zmiany Regulaminu,
b) dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu,
c) jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

8. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy.

9. Użytkownicy posiadający zarejestrowane Konta w Serwisie, nie zgadzający się na zmianę treści Regulaminu mogą w dowolnej formie oświadczyć Administratorowi o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta. Konta Użytkowników nie zgadzających się na zmiany Regulaminu zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta.

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów.

11. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa.

12. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator informuje, że korzystanie ze Sklepu nie powoduje szczególnych zagrożeń innych niż typowe zagrożenia wynikające z dokonywania zakupów przez Internet.

13. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Sklepu, korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.